Algemene voorwaarden

Paraaf PMB: Pagina 1 van 8 Paraaf cliënt:

1. ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONELE LEASE

Versie November 2014

DEFINITIES

De Voorwaarden

deze algemene voorwaarden voor operationele lease.

PMB

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProMobility B.V.

Cliënt

de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie PMB een leaseovereenkomst aangaat.

Leaseovereenkomst

de verzameling afspraken tussen cliënt en PMB aangaande de lease van de auto, welke blijken uit o.a. de hoofdovereenkomst, de

bestelopdracht leasecontract, het afl everformulier leaseauto, de gebruikershandleiding en de Voorwaarden.

Hoofdovereenkomst

het document waarin het raamwerk van afspraken tussen cliënt en PMB is vastgelegd welke als basis fungeert voor de verschillende

afspraken die per geleasede auto voortvloeien uit de uit hoofde van de hoofdovereenkomst tot stand gebrachte bestelopdrachten

leasecontract.

Bestelopdracht leasecontract

het document waarin de opdracht door de cliënt aan PMB wordt gegeven en bevestigd om in het kader van een leaseovereenkomst

een auto te bestellen en waarin de gemaakte afspraken met betrekking tot de lease aangaande die specifi eke auto zijn

vastgelegd.

Auto

de door PMB uit hoofde van een bestelopdracht leasecontract aan cliënt ter

beschikking gestelde auto, of de auto die deze auto vervangt, alsook de onderdelen en toebehoren die ter vervanging of vernieuwing

daarvan zijn of worden aangebracht.

Afl everformulier lease auto

het bij afl evering van de auto door PMB gehanteerde document, dat is voorzien van informatie aangaande -onder andere- de

auto en de berijder ten tijde van de afl evering van de auto en ten tijde van de leaseovereenkomst.

WVW

wegen- verkeerswet.

Berijder

de persoon die de auto zal besturen. Zie artikel 1 onder m WVW.

Beginkilometerstand

De stand van de kilometerteller bij afl evering van de auto blijkens het

afl everformulier lease auto.

Jaarkilometrage

het bij bestelopdracht leasecontract overeengekomen met de auto te rijden

aantal kilometers op jaarbasis.

Totaalkilometrage

het met de auto daadwerkelijk gereden aantal kilometers gedurende de

looptijd van het contract, zijnde het verschil tussen de stand van de kilometerteller van de auto bij inlevering van de auto te

verminderen met de beginkilometerstand zoals vermeld op het afl everformulier lease auto.

Sale and leaseback

de transactie waarbij PMB een auto welke in eigendom toebehoort aan de cliënt van de cliënt koopt en geleverd krijgt, om deze

vervolgens op grond van een (operationele) leaseovereenkomst weer voor bepaalde tijd ter beschikking te stellen aan de cliënt.

Leaseprijs

de tussen cliënt en PMB overeengekomen maandelijkse vergoeding voor de

lease van een auto.

Looptijd

de in de bestelopdracht leasecontract genoemde tijdsduur van de lease van een auto in maanden.

Vervangende auto

een door PMB aan cliënt ter beschikking gestelde auto, die dient ter tijdelijke

vervanging van de auto, zoals is bepaald en beschreven in de Voorwaarden.

Gebruikershandleiding

het handboek voor de gebruiker zoals door PMB verstrekt bij de afl evering van de auto.

Brandstofpas

de door PMB ter beschikking gestelde brandstofbetaalkaart.

Boekwaarde auto

de waarde van de auto per een bepaalde datum zoals deze in de boekhouding van PMB op die datum staat vermeld.

Marktwaarde auto

de waarde van de auto zoals die waarde per een bepaalde datum blijkt en ook kan worden gerealiseerd bij het aanbieden van de

auto aan meerdere in de autobranche werkzame automobielbedrijven.

Paraaf PMB: Pagina 2 van 8 Paraaf cliënt:

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONELE LEASE

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Artikel 2 : De hoofdovereenkomst en de leaseovereenkomst

Artikel 3 : Koop en levering

Artikel 4 : Gebruik

Artikel 5 : Leaseprijs

Artikel 6 : Kilometerverrekening en -afrekening

Artikel 7 : Verzekering, schade en diefstal

Artikel 8 : Schademelding

Artikel 9 : Reparatie, onderhoud en banden

Artikel 10 : Vervangende auto

Artikel 11 : Brandstofbeheer

Artikel 12 : Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 13 : Beëindiging van de leaseovereenkomsten

Artikel 14 : Wanprestatie en ontbinding

Artikel 15 : Betalingen

Artikel 16 : Tijdelijke buiten gebruikstelling

Artikel 17 : Inlevering

Artikel 18 : Hulpverlening

Artikel 19 : Beslag en maatregelen van derden

Artikel 20 : Hoofdelijkheid

Artikel 21 : Diversen

Artikel 22 : Aanvullende zekerheden

Artikel 23 : Pandclausule

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONELE LEASE

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Op alle aanbiedingen, hoofdovereenkomsten en leaseovereenkomsten van PMB zijn uitsluitend deze Voorwaarden van

toepassing. PMB wijst uitdrukkelijk de door cliënt eventueel eerder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden

van de hand.

1.2 Deze Voorwaarden worden bij het aangaan van iedere hoofdovereenkomst ter beschikking gesteld. Op eerste verzoek

van cliënt worden zij opnieuw verstrekt.

1.3 Aanvullingen en/of wijzigingen in een tot stand gekomen hoofdovereenkomst of leaseovereenkomst gelden slechts

indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Ook van deze Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende

bepalingen gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

1.4 Wanneer cliënt de hoofdovereenkomst en de bestelopdracht leasecontract tekent, geeft hij hiermee aan:

a. Dat de door cliënt verstrekte gegevens opgenomen in bovengenoemde documenten juist en volledig zijn en dat

hij in stemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de lopende en toekomstige

leaseovereenkomsten tussen hem en PMB.

b. Te erkennen dat PMB en niet cliënt eigenaar is van de auto en dat cliënt gehouden is de auto aan het einde

van de loop tijd de auto in bezit van PMB te stellen. Cliënt aanvaardt slechts een gebruiksrecht te hebben

gekregen. Cliënt heeft nimmer enig retentierecht. ProMobility is en blijft eigenaar van de auto in de ruimste zin

des woords, ook wanneer de auto formeel op naam is gesteld van de cliënt.

c. Dat cliënt begrijpt dat hij geen rechten heeft om de auto te vervreemden, te verhuren of op enigerlei wijze

aan derden in gebruik te geven, te verpanden of anderszins bezwaren of voor een ander doel te gebruiken dan

waarvoor de auto bestemd dan wel ingericht c.q. geschikt is.

1.5 Deze Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op operationele lease in het kader van een sale and

leaseback-constructie, tenzij er binnen het desbetreffende artikel een uitzondering voor die situatie is vermeld.

1.6 Al de aanbiedingen en prijsopgaven door PMB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen.

Artikel 2: DE HOOFDOVEREENKOMST EN DE LEASEOVEREENKOMST

2.1 De hoofdovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van ondertekening daarvan. Op

deze hoofdovereenkomst zijn de Voorwaarden van toepassing. Cliënt bindt met ondertekenen van de

hoofdovereenkomst zichzelf, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

2.2 De leaseovereenkomst is de verzameling afspraken tussen cliënt en PMB aangaande de lease van de auto, welke blijken

uit o.a. de hoofdovereenkomst, de bestelopdracht leasecontract, het afl everformulier leaseauto en de

gebruikershandleiding.

2.3 De leaseovereenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van de bestelopdracht leasecontract zoals deze is

vermeld op het desbetreffende document. De verplichting tot betaling van de leaseprijs start op de datum van

afl evering zoals deze op het afl everformulier leaseauto staat vermeld.

2.4 Wanneer cliënt opdracht geeft aan PMB een auto te bestellen en PMB niet in staat stelt de auto af te leveren, danwel

anderszins de auto niet afneemt, is cliënt verplicht de schade die PMB hierdoor lijdt, te vergoeden.

Artikel 3: KOOP EN AFLEVERING

3.1 PMB zal de in de bestelopdracht leasecontract omschreven auto kopen bij de dealer. Indien de afl evering van de auto

later geschiedt dan de door cliënt gewenste afl everingsdatum, alsmede indien de auto niet of niet meer verkrijgbaar is

in de specifi catie als vermeld op de bestelopdracht leaseopdracht, dan kan cliënt daaraan geen aanspraak tegenover

PMB ontlenen. Aangegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, maar slechts als

indicaties.

3.2 De auto wordt afgeleverd conform de opdracht van de cliënt zoals deze is vastgelegd in de bestelopdracht leasecontract.

Cliënt kan geen aanspraak maken jegens PMB indien de uitrusting van de auto niet toereikend is voor het door de cliënt

gewenste gebruik van de auto.

Paraaf PMB: Pagina 3 van 8 Paraaf cliënt:

3.3 Afl evering vindt plaats aan de door de cliënt aan te geven persoon die namens cliënt de auto in ontvangst neemt, doch

alleen na ondertekening door die persoon van het daartoe bestemde afl everformulier lease auto. Dit dient in tweevoud

te worden getekend en vermeld o.a. en dus niet limitatief het kenteken van de auto, de beginkilometerstand, de datum

van afl evering van de auto en de berijderinstructies.

3.4 Cliënt erkent dat verklaringen van de persoon beschreven in artikel 3.3 omtrent de ontvangst, afl evering, inname en

staat van de auto worden geacht mede namens cliënt te zijn afgelegd.

3.5 De auto wordt geacht te zijn afgeleverd in nieuwe staat, tenzij anders op het afl everingsformulier is vermeld en door

de persoon die namens cliënt de auto in ontvangst neemt, is bekrachtigd door ondertekening van het

afl everingsformulier. Cliënt kan geen aanspraken doen gelden ten aanzien van gebreken welke niet op het afl everings

formulier zijn vermeld of indien het afl everingsformulier niet (rechtsgeldig) is ondertekend.

3.6 In geval van een sale and leaseback-constructie zal de auto worden gekocht van de cliënt en dus niet van een derde.

Ook in dit geval zal een bestelopdracht leasecontract worden ondertekend en bij ter beschikkingstelling van de auto

aan de cliënt een afl everformulier lease auto worden opgemaakt. Ook voor deze situatie geldt hetgeen in deze voor

waarden is bepaald, onverkort.

Artikel 4: GEBRUIK

4.1 Cliënt en/of berijder zullen/zal de auto gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd en uitgerust, in

overeenstemming met alle wettelijke regels en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Cliënt en/of de berijder

betracht(en) de zorg van een goed huisvader, waaronder in ieder geval wordt begrepen het handelen conform de

berijderinstructies op het afl everformulier lease auto en de door PMB verstrekte gebruikshandleiding.

4.2 Met name dient cliënt en/of berijder te letten op het olie- en waterpeil, de accu en de bandenspanning en dienen de

banden tijdig te worden vervangen. Ook wordt van hem verwacht dat hij de benodigde maatregelen neemt tegen brand

en diefstal.

4.3 Schade als gevolg van nalatigheid of onoordeelkundig handelen voortvloeiende uit 4.1 en/of 4.2 is voor rekening van

cliënt.

4.4

a. Cliënt mag de auto alleen gebruiken binnen het gebied waarvoor blijkens de groene kaart verzekeringsdekking

bestaat en alleen voor doeleinden of op een gebruikswijze waarvoor de verzekering dekking biedt.

b. In geval er buiten Nederland gebruik wordt gemaakt van de auto, dan dient deze daartoe afdoende verzekerd

te zijn, waaronder voldoende verzekerd te zijn voor pechhulp en repatrouillering via een erkende organisatie.

Er dient over een geldig internationaal verzekeringsbewijs (de zogenoemde groene kaart) te worden beschikt.

c. Voor het gebruik van de auto buiten Europa is in verband met verzekeringstechnische aangelegenheden voor

afgaande schriftelijke toestemming van PMB vereist. Zonder die toestemming is gebruik buiten Europa niet toe

gestaan. Indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld, dan komen alle kosten en schade voortvloeiende

uit dat handelen welke niet door enige verzekering worden gedekt voor rekening van cliënt.

4.5 Cliënt en/of berijder is het niet toegestaan de auto te gebruiken voor:

a. snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten c.q. het rijden op gesloten circuits etc.

b. onderverhuur;

c. rijlessen;

d. het vervoeren van personen en/of goederen, tenzij dit inherent is aan de bedrijfsvoering van cliënt;

e. het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen;

f. doeleinden waarvoor wijzigingen in de gedaante van de auto noodzakelijk zijn. Cliënt mag geen wijzigingen

aanbrengen in de gedaante van de auto, tenzij hij schriftelijke toestemming heeft van PMB. Zie in dat verband

ook artikel 4.6.

4.6 Voor het aanbrengen van veranderingen in of aan de auto of het toevoegen van accessoires die niet staan vermeld op

de bestelopdracht lease contract, is altijd schriftelijke toestemming nodig van PMB. Alle kosten en risico van niet-mee

geleasde accessoires zijn voor rekening van cliënt en hij dient deze rechtstreeks aan de leverancier te voldoen. Meege

leasde accessoires staan vermeld op de bestelopdracht lease contract. Reclame-uitingen kunnen op verzoek worden

aangebracht door PMB of door deze aangewezen danwel vooraf goedgekeurde derden. De kosten hiervan zijn altijd voor

rekening van cliënt.

4.7 Indien na het sluiten van de bestelopdracht leasecontract wettelijke maatregelen en/of voorschriften nopen tot toevoe

ging van accessoires is dit voor rekening van cliënt.

4.8 Accessoires zijn slechts meeverzekerd indien ze staan vermeld in de bevestiging van de bestelling en de premie hiervoor

is voldaan.

Artikel 5: LEASEPRIJS

5.1 In de leaseprijs kunnen de volgende componenten zijn begrepen:

a. Afschrijving auto & afschrijving BPM

b. Interest

c. Houderschapsbelasting

d. Overige belastingen en heffi ngen van overheidswege

e. Premie voor verzekering tegen cascoschade en wettelijke aansprakelijkheid

f. Premie ongevallen- en inzittendenverzekering

g. Reparatie- en onderhoudskosten

h. Banden

i. Administratiekosten

j. Managementfee

k. Vervangende auto

l. Het gebruik van een brandstofpas

m. Hulpverlening

n. Diverse kosten

Paraaf PMB: Pagina 4 van 8 Paraaf cliënt:

5.2 De leaseprijs is naast de in artikel 5.1 genoemde componenten afhankelijk van het jaarkilometrage en de looptijd en

wordt eventueel vermeerderd met BTW. De uiteindelijk door PMB gehanteerde leaseprijs wordt defi nitief door PMB vast

gesteld op de afl everingsdatum van de auto aan de hand van de door leveranciers en overheid werkelijk gehanteerde

prijzen, tarieven en belastingen.

5.3

a. De leaseprijs die op de bestelopdracht leasecontract is aangegeven, is een voorlopige

leaseprijs. Door PMB niet te beïnvloeden factoren kunnen ertoe leiden dat de aanschaf van de auto tussen de

datum van bestelling (zoals deze is vermeld op de bestelopdracht leasecontract) en de datum van afl evering

(zoals deze is vermeld op het afl everformulier lease auto) in prijs wijzigt, welke wijziging door PMB eenzijdig

volledig mag worden doorgevoerd in de leaseprijs.

b. PMB is gerechtigd om gedurende de looptijd eenzijdig de leaseprijs naar beneden danwel

naar boven bij te stellen in verband met kostprijsverlagende of -verhogende factoren. Deze factoren mogen

door PMB volledig worden doorberekend aan cliënt. Hieronder vallen onder andere -en dus niet limitatiefwijziging

van belastingen, heffi ngen, boetes, bekeuringen, kosten van de WA- en/of cascodekking en van de

wettelijk verplichte keuringen en wijziging van alle overige kostenfactoren die blijkens artikel 5.1 bestanddeel

van de leaseprijs zijn. Die doorberekening geschiedt tot het beloop van de betreffende toename danwel afname.

5.4 Kosten of kostenverhogingen in verband met een gebruik van de auto dat duidelijk afwijkt van het gebruik zoals dat is

beschreven in artikel 4 van deze Voorwaarden, is voor rekening van cliënt en mogen door PMB aan cliënt worden door

berekend. Dit voor zover dit bijzonder gebruik niet reeds in de leaseprijs is inbegrepen.

5.5 Cliënt is verantwoordelijk voor de door PMB aan cliënt en/of berijder ter beschikking gestelde zaken. Cliënt is gehouden

aantoonbare kosten ter vervanging of reparatie van die zaken op eerste verzoek van PMB te vergoeden.

5.6 Aan wijziging of aanpassing van de leaseprijs kan geen van de partijen het recht ontlenen de hoofdovereenkomst of de

leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 6: TUSSENTIJDSE KILOMETERVERREKENING EN -AFREKENING

6.1 Periodiek zal in overleg met de cliënt door PMB worden getoetst in hoeverre het overeengekomen jaarkilometrage

aansluit bij het gebruik van de auto in de praktijk. PMB is altijd gerechtigd controle uit te oefenen op het aantal gereden

kilometers en de cliënt en/of de berijder is/zijn gehouden hieraan alle medewerking te verlenen.

6.2 Indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan vijftien procent naar boven of beneden afwijkt van het in de

bestelopdracht leasecontract opgenomen jaarkilometrage, dan is PMB gerechtigd om een hercalculatie van de leaseprijs

te doen plaatsvinden over de volledige looptijd en wel op basis van het aantal werkelijk gereden kilometers. Dit brengt

met zich mee dat -met terugwerkende kracht- jaarkilometrage, looptijd en leaseprijs in overeenstemming wordt

gebracht met het werkelijk gebruik tot het moment van herhalculatie.

6.3 Vaststelling van het aantal met de auto gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de zich in de auto

bevindende kilometerteller. PMB is gerechtigd om de kilometerteller te laten verzegelen. Indien PMB constateert dat

de kilometerteller een onjuist aantal kilometers aangeeft, dan is PMB gerechtigd om middels extrapolatie van de meest

recente kilometerstand in haar systeem tot een ander uitgangspunt per datum inleveren auto te komen.

Artikel 7: VERZEKERING, SCHADE EN DIEFSTAL

7.1 PMB sluit voor iedere auto een WA-casco-verzekering met een wettelijke aansprakelijkheid van maximaal twee en een

half miljoen EURO per gebeurtenis en vijf miljoen zeshonderdduizend EURO in geval van letselschade. Per auto wordt

ook een ongevallen- en inzittendenverzekering afgesloten. Deze beide verzekeringen worden gesloten conform de

verzekeringsvoorwaarden, die deel uit maken van de hoofdovereenkomst. Deze voorwaarden zijn te allen tijde

opvraagbaar ten kantore van PMB. Cliënt is bekend met deze voorwaarden en onderwerpt zich aan de inhoud van de

verzekeringsvoorwaarden. In de bestelopdracht leasecontract kan eventueel een afwijkende regeling zijn getroffen.

7.2 Hetgeen op enig moment uit hoofde van de leaseovereenkomst en/of de verzekeringsvoorwaarden heeft te gelden als

‘eigen risico’, komt voor rekening van de cliënt.

7.3 Mocht de verzekeraar op grond van welke oorzaak dan ook niet tot inbehandelingneming van een schadezaak of niet tot

uitkering van een schade overgaan, dan is cliënt gehouden de schade geheel zelf te dragen.

7.4 In geval de verzekeraar wegens de schadeontwikkeling nadere voorwaarden stelt ten aanzien van de hoogte van de

premie en/of het eigen risico, dan heeft PMB het recht de wijziging van de premie door te berekenen in de leaseprijs.

Ook een gerealiseerd verhoogd eigen risico komt volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 8: SCHADEMELDING

8.1 Iedere schade en/of verlies en/of vermissing, diefstal aan, door of van de auto dient door cliënt terstond aan PMB te

worden gemeld en daarna, uiterlijk binnen 2 dagen, middels het daarvoor bestemde schadeformulier dat is bijgesloten

bij de gebruikershandleiding van de auto, schriftelijk te worden bevestigd. Cliënt zal voorts onmiddellijk aangifte doen

bij de politie. Alle brieven en overige bescheiden die cliënt ter zake ontvangt dienen te worden doorgezonden aan PMB.

8.2 Cliënt dient de eventueel gegeven instructies van PMB stipt na te komen en dient zich te onthouden van alles wat de

belangen van PMB en/of de verzekeraar zou kunnen schaden.

8.3 De reparatie van de schade mag alleen met schriftelijke toestemming van PMB. PMB wijst het

schadereparatiebedrijf aan waar het herstel zal plaatsvinden. Cliënt is gehouden eraan mee te werken dat de auto op de

door PMB gewenste plaats ter beschikking is.

Artikel 9: REPARATIE, ONDERHOUD EN BANDEN

9.1 Cliënt draagt er zorg voor dat de auto wordt onderhouden conform de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften die

door de leverancier danwel fabrikant van de auto worden verstrekt. Tevens is de cliënt en de berijder gehouden de

gebruikershandleiding na te leven, zoals deze door PMB op enig moment wordt gehanteerd. Zo dienen bijvoorbeeld

banden op de voorgeschreven spanning te worden gehouden en waar nodig te worden vervangen. Tevens is cliënt

verplicht de auto tijdig aan te bieden voor de wettelijk voorgeschreven keuringen.

Paraaf PMB: Pagina 5 van 8 Paraaf cliënt:

9.2 Kosten van onderhoud, herstel en vervanging van onderdelen en dergelijke geschiedt op kosten van PMB voor zover dit

is overeengekomen in de bestelopdracht leasecontract. PMB is in dat geval alleen aan deze verplichting gehouden voor

zover een en ander niet is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid en/of schuld van cliënt en/of

personen voor wie deze verantwoordelijk is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van cliënt.

9.3 Defecten aan de kilometerteller moeten uiterlijk binnen vier en twintig uur na het moment van constatering schriftelijk

aan PMB worden gemeld. Het aantal kilometers afgelegd in de periode toen de kilometerteller defect was, wordt door

PMB bepaald middels extrapolatie als beschreven in artikel 6.3. Cliënt en berijder zijn verplicht alle medewerking te

verlenen en gehouden PMB in staat te stellen om de benodigde informatie voor extrapolatie te vergaren.

9.4 Cliënt is op eerste vordering van PMB verplicht om de auto voor bezichtiging en inspectie aan PMB ter beschikking te

stellen of te doen stellen. Cliënt geeft in dit verband aan PMB toestemming en machtiging om -zo nodig- de plaats waar

de auto zich bevindt te betreden.

9.5 Een reparatie waarvoor meer wordt gefactureerd dan honderd Euro, benodigt vooraf schriftelijke toestemming door

PMB. Ontbreekt deze schriftelijke toestemming dan is PMB niet gehouden de kosten van de reparatie te dragen. Deze

kosten zullen dan door de cliënt zelf moeten worden voldaan en gedragen. Facturen in verband met reparatie welke

door PMB dienen te worden gedragen, dienen rechtstreeks aan en op naam van PMB te worden gezonden.

9.6 Reparaties in het buitenland waarvoor toestemming is verkregen van PMB dienen door cliënt te worden voorgeschoten.

PMB vergoedt het bedrag dat op grond van Nederlandse werknormen en onderdeelprijzen verschuldigd zou zijn

geweest, dit alleen tegen overlegging van de originele facturen.

Artikel 10: VERVANGENDE AUTO

10.1 PMB zal de auto vervangen, indien de auto als gevolg van reparatie, schade, vermissing of diefstal gedurende vieren

twintig uur niet ter beschikking van cliënt staat. In de bestelopdracht leasecontract is vermeld of daar kosten aan ver

bonden zijn en op welke wijze eventuele kosten van deze vervanging worden doorberekend aan de cliënt.

De vervanging geldt tot het moment dat de auto weer voor gebruik gereed is gemeld aan cliënt of tot het moment dat

de leaseovereenkomst wordt beëindigd (zoals dat bijvoorbeeld bij total loss het geval is). Deze vervanging geldt alleen

binnen Nederland.

10.2 Cliënt is verplicht de vervangende auto waarvan het gebruiksrecht conform artikel 10.1 is vervallen, uiterlijk de eerst

volgende werkdag terug te brengen naar de plaats van herkomst of een andere in onderling overleg te bepalen plaats.

10.3 Aanspraak op een vervangende auto is niet aan de orde wanneer de reparatie het gevolg is van het niet voldoen door

cliënt aan enige verplichting voortvloeiende uit de hoofdovereenkomst, de bestelopdracht leasecontract, het afl everings

formulier, de gebruikershandleiding of deze Voorwaarden.

Artikel 11: BRANDSTOFBEHEER

11.1 Indien overeengekomen draagt PMB zorg voor complete tankfaciliteiten voor cliënt, nationaal danwel internationaal.

Middels de in dat geval verstrekte brandstofpas kan cliënt en/of de berijder bij alle geautomatiseerde tankstations

zonder contante betaling tanken.

11.2 Indien voor deze faciliteit wordt gekozen, brengt PMB de cliënt maandelijks een brandstofvoorschot in rekening. Iedere

maand vindt verrekening plaats van het verschil tussen de aan cliënt gefactureerde brandstofvoorschotten en de

werkelijke door PMB betaalde brandstof. Maandelijks krijgt de cliënt een brandstofoverzicht per kenteken, waarop de

verantwoording staat voor het brandstofverbruik. Genoemde termijnen in dit artikel gelden slechts voor zover in de

overige bepalingen van de leaseovereenkomst niet anders is overeengekomen.

11.3 De cliënt verplicht zich bij het gebruik van de brandstofpas te handelen naar de instructies van PMB. Deze instructies

zijn onder andere -en dus niet limitatief- verwoord in de gebruikershandleiding. Bovendien is de berijder gehouden bij

het betalen van elke tankbeurt de stand van de kilometerteller in te voeren in de daartoe bestemde apparatuur.

11.4 Bij verlies of vermissing van de brandstofpas dient cliënt en/of berijder dit onmiddellijk aan PMB te melden, zodat PMB

de kaart direct kan laten blokkeren. De kosten die moeten worden gemaakt als gevolg van het verlies of de vermissing

zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen in ieder geval –en dus niet limitatief- de kosten voor blokkering van de

oude en verstrekken van een nieuwe tankpas.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1 Cliënt is gedurende de looptijd aansprakelijk voor elke schade aan, met, of door de auto. Onder deze aansprakelijkheid

wordt onder andere verstaan:

a. Schade waarvoor de eigenaar van de auto ingevolge art. 185 van de wegen- verkeerswet aansprakelijk mocht

zijn.

b. Aansprakelijkheid voor verkeersovertredingen en misdrijven, welke door cliënt en/of bestuurder van de auto

met de auto zijn begaan.

c. Aansprakelijkheid voor het verloren gaan van bij de auto behorende documenten.

d. Het verloren gaan van de auto.

e. Schade die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.

f. Schade-, of reparatie-, of onderhoudskosten, voortvloeiende uit het niet of niet zorgvuldig nakomen van de

verplichtingen uit de leaseovereenkomst.

12.2 PMB is niet aansprakelijk jegens cliënt voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van cliënt of derden opge

lopen in verband met de auto, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van PMB. In dat geval is PMB al

leen aansprakelijk voor directe materiële schade welke in omvang wordt beperkt tot het bedrag dat maximaal op de

verzekering van PMB voor de desbetreffende schade wordt uitgekeerd. PMB is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of

immateriële schade ontstaan door welke oorzaak dan ook. Ook is PMB niet aansprakelijk voor vertragingsschade.

12.3 PMB is niet aansprakelijk voor de wijze waarop al dan niet door PMB ingeschakelde derden hun werkzaamheden

verrichten en/of goederen en/of diensten leveren en eventueel daaruit voortvloeiende schade en kosten. Uitzondering

geldt in geval van opzet danwel grove schuld van PMB.

12.4 Cliënt vrijwaart in de meest ruime zin van het woord PMB en haar personeel voor aanspraken van derden jegens PMB,

Paraaf PMB: Pagina 6 van 8 Paraaf cliënt:

die ter zake van kostenvergoedingen, schadeloosstellingen en boetes hieronder begrepen, welke op enigerlei wijze

zouden kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht zouden kunnen worden met de eigendom, de verhuur, het bezit,

het gebruik, het beheer, de administratie en/of exploitatie van de auto(‘s), behoudens in geval de oorzaak te wijten is

aan opzet of grove schuld van PMB.

Artikel 13: BEËINDIGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST

13.1 De leaseovereenkomst vindt zijn beëindiging in de volgende omstandigheden:

a. De overeengekomen looptijd is verstreken.

b. Indien PMB tot een einde besluit als gevolg van het feit dat de auto total loss is verklaard, dan wel als gevolg

van het feit dat er sprake is van zware schade of ernstige technische gebreken en er door PMB geen

vervangende auto wordt verstrekt.

c. Door ontbinding ex artikel 14.

d. Indien de auto is gestolen en de in de (polis)voorwaarden van de autoverzekering genoemde wachttijd is

verstreken. Zie artikel 13.4.

e. Indien er sprake is van wederzijds goedvinden aangaande een tussentijdse beëindiging en de voorwaarden

waaronder dat geschieden zal.

13.2 Bij einde van een leaseovereenkomst is de cliënt en/of de berijder verplicht de auto onmiddellijk in te leveren bij PMB.

Voor elk geëindigde leaseovereenkomst vindt voorts een creditering plaats van de vooruit gefactureerde en nog niet

verstreken leaseprijzen en brandstofvoorschotten.

13.3 In geval van total loss, zware schade of ernstige technische gebreken kan PMB naar eigen oordeel voor de verdere

looptijd van de overeenkomst een vervangende auto inzetten. Indien daartoe niet wordt besloten, dan geldt onverkort

13.1 sub b en is de leaseovereenkomst beëindigd.

13.4 In geval van diefstal wordt de leaseovereenkomst beëindigd per de datum dat de wachttijd genoemd in de (polis)voor

waarden is verstreken. Gedurende de wachttijd blijft cliënt de leaseprijs verschuldigd en stelt PMB eventueel een

vervangende auto ter beschikking indien dit op grond van artikel 10 aan de orde is.

13.5 Bij een beëindiging op grond van artikel 13.1 a, b en/of d zal worden getoetst in hoeverre het overeengekomen

jaarkilometrage aansluit bij het gebruik van de auto in de praktijk. PMB is bij einde van de overeenkomst gerechtigd

controle uit te oefenen op het aantal gereden kilometers en de cliënt en/of de berijder is/zijn gehouden hieraan alle

medewerking te verlenen.Indien het werkelijk aantal gereden kilometers minder dan vijftien procent naar boven of

beneden afwijkt van het overeengekomen jaarkilometrage, dan is PMB gerechtigd om het aantal meer of minder

gereden kilometers af te rekenen met cliënt tegen de tarieven zoals deze zijn vastgelegd in de bestelopdracht

leasecontract. Indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan vijftien procent naar boven of beneden

afwijkt van het overeengekomen jaarkilometrage, dan is PMB gerechtigd om cliënt een hercalculatie te factureren van

de leaseprijs en wel over de volledige contractsduur en wel op basis van het aantal werkelijk gereden kilometers.

Dit brengt met zich mee dat -met terugwerkende kracht- jaarkilometrage, looptijd en leaseprijs in overeenstemming

worden gebracht met het werkelijk gebruik tot het moment van einde van de leaseovereenkomst.

Vaststelling van het aantal met de auto gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de zich in de auto

bevindende kilometerteller op het moment dat de auto door de cliënt en/of de berijder is ingeleverd bij PMB. PMB is

gerechtigd om de kilometerteller te laten verzegelen. Indien PMB constateert dat de kilometerteller een onjuist aantal

kilometers aangeeft, dan is PMB gerechtigd om middels extrapolatie van de meest recente kilometerstand in haar

systeem tot een ander uitgangspunt per de datum van inleveren van de auto te komen.

13.6 Bij een tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst op grond van ontbinding als genoemd in artikel 13.1 c van

de Voorwaarden en/of tussentijdse beëindiging zoals beschreven onder 13.1 e van de Voorwaarden is eveneens een

vergoeding verschuldigd door de cliënt aan PMB. De vergoeding die cliënt in verband met deze beëindigingen aan PMB

verschuldigd is, bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van de auto en de marktwaarde van de auto, beiden op de

datum van inleveren, verhoogd met drie keer de op grond van de bestelopdracht leasecontract verschuldigde leaseprijs.

Deze vergoeding is in het geheel direct opeisbaar vanaf het moment van factureren.

Artikel 14: WANPRESTATIE EN ONTBINDING

14.1 Indien de cliënt enige verplichting uit hoofde van de leaseovereenkomst niet, niet ten volle of niet tijdig nakomt en, na

door PMB in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de volledige nakoming van zijn verplichtingen te voldoen, dan kan

cliënt geen aanspraak maken op enige uit de leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van PMB.

14.2 PMB heeft het recht om alle hoofdovereenkomsten en alle leaseovereenkomsten zonder enige ingebrekestelling of

sommatie te ontbinden middels een schriftelijke verklaring aan de cliënt indien:

a. Cliënt enige verplichting uit hoofde van de leaseovereenkomst niet, niet ten volle of niet tijdig nakomt en -na

door PMB in gebreke te zijn gesteld- nalatig blijft aan de verplichtingen te voldoen.

b. Cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;

c. De cliënt de onderneming staakt, danwel PMB uit uitlatingen van de cliënt mag afl eiden dat dit op kortere ter

mijn zal geschieden;

e. Op de auto beslag wordt of is gelegd, de auto van overheidswege wordt gevorderd of de auto verbeurd wordt

verklaard.

f. Cliënt zich in het buitenland vestigt.

g. Er zich bij cliënt andere omstandigheden voordoen die een aanmerkelijke verzwaring van het risico voor PMB

met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de leaseovereenkomst kunnen belemmeren. De cliënt

is gehouden PMB direct schriftelijk te informeren zodra deze omstandigheden zich (kunnen) voordoen. In al

deze gevallen mag PMB zich direct in het bezit van de auto stellen, ongeacht waar deze zich op dat moment

bevindt.

14.3 Het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 laat onverlet de rechten die de Wet en de leaseovereenkomst aan PMB

toekennen bij niet nakoming door cliënt.

14.4 Indien de hoofdovereenkomst op een bepaalde datum eindigt door opzegging, dan zullen de per die datum nog lopende

leaseovereenkomsten worden afgewikkeld zoals in de betreffende leaseovereenkomsten is bepaald, totdat ook deze

leaseovereenkomsten tot een rechtsgeldig einde zijn gekomen.

14.5 Indien de hoofdovereenkomst op een bepaalde datum eindigt door ontbinding, eindigen per die datum ook alle

verplichtingen uit de leaseovereenkomsten voor en daarmee de diensten van PMB. Voor de fi nanciële afwikkeling in dit

verband wordt verwezen naar artikel 13.6 welke op deze situatie van toepassing zal zijn.

Paraaf PMB: Pagina 7 van 8 Paraaf cliënt:

Artikel 15: BETALINGEN

15.1 De betaling van de overeengekomen leasetermijn dient maandelijks bij vooruitbetaling te geschieden op de eerste van

elke kalendermaand middels een door cliënt afgegeven machtiging voor automatische bankincasso volgens het systeem

van Business to Business (B2B). Cliënt is verplicht om een kopie van de machtiging aan zijn bank af te geven, voordat

de eerste incasso plaatsvindt. De bank van cliënt zal elk ontvangen incasso voor deze machtiging controleren tegen de

gegevens uit de kopie machtiging. Een en ander vindt plaats conform de voorschriften en procedures van de op enig

moment dienstdoende bank van PMB.

15.2 Betaling van overige facturen vindt eveneens plaats conform de automatische incasso zoals beschreven in artikel 15.1,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de leaseovereenkomst.

15.3 Cliënt is gehouden om de automatische incasso’s als beschreven in artikel 15.1 en 15.2 mogelijk te maken. Er dient dan

ook tijdig voldoende saldo op de rekening aanwezig te zijn. Indien automatisch incasso niet mogelijk blijkt, waardoor

niet tijdige betaling het gevolg is, dan is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling door PMB in verzuim. Alsmede is

een vertragingsrente van 1,5 % per maand aan PMB verschuldigd. Alleen betaling door bijschrijving op een van de

ten name van PMB gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van vol¬doening,

leidt tot kwijting van de cliënt.

15.4 Indien PMB invorderingsmaatregelen moet treffen tegen de cliënt die in verzuim is dan wel een betalingsregeling wordt

getroffen, komen de kosten wegens invordering c.q. de betalingsregeling gelijk aan 15% van het openstaande saldo,

doch met een minimum van € 250,00, ten laste van cliënt. Bij niet of niet-tijdige betaling van maanddeclaraties en/of

voorschotdeclaraties is PMB gerechtigd de auto terstond en zonder kennisgeving aan cliënt terug te halen.

15.5 Het niet kunnen gebruiken van de auto ontslaat de cliënt nimmer van de verschuldigdheid van de leasetermijn en dus

de betalingsverplichting jegens PMB.

15.6 Compensatie, verrekening of korting door cliënt van de aan PMB verschuldigde bedragen is deze niet toegestaan zonder

uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van PMB. PMB zal de hoogte van een vordering op cliënt mogen bewijzen

middels het overleggen van computeruitdraaien uit haar boekhouding.

Artikel 16: TIJDELIJKE BUITEN GEBRUIKSTELLING

16.1 Het is mogelijk om de auto in onderling overleg tijdelijk buiten gebruik te stellen. Deze periode dient minimaal dertig

dagen en mag maximaal honderd en tachtig dagen duren per leaseovereenkomst. Tijdens de buiten gebruikstelling

wordt de auto gestald op een door PMB aan te geven locatie.

16.2 Gedurende de buiten gebruikstelling is cliënt een aangepaste leaseprijs verschuldigd aan PMB. Deze bestaat uit de

bestanddelen als beschreven in artikel 5.1 onder a, b, d, i en j van de Voorwaarden, vermeerderd met een vergoeding

voor het stallen van de auto door PMB.

16.3 Zodra cliënt de auto weer in gebruik heeft genomen, wordt per de datum van opnieuw in gebruik nemen de voor op

schorting gehanteerde leaseprijs gehanteerd. De looptijd van de betreffende leaseovereenkomst wordt door het buiten

gebruik stellen verlengd met de duur van de buiten gebruikstelling, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.

Artikel 17: INLEVERING

17.1 Bij het einde van de leaseovereenkomst is de cliënt gehouden de auto direct in het bezit van PMB te stellen. In

beginsel dient de auto ten kantore van PMB te worden afgegeven, tenzij PMB een andere locatie aanwijst. Cliënt dient

de auto in originele, leeggeruimde, schoongemaakte en schadevrije staat in te leveren, voorzien van alle accessoires en

toebehoren die bij levering en tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst door PMB zijn verstrekt.

17.2 Bij de inlevering van de auto bij PMB wordt een inleveringsformulier opgemaakt, getekend door de persoon die door

cliënt is aangewezen om de auto in te leveren en door de persoon die door PMB is aangewezen om de auto in ontvangst

te nemen. In dat formulier zal onder andere en dus niet limitatief zijn vermeld: de datum van inlevering, de

kilometerstand bij inlevering en de staat van de auto. Wanneer het inleveringsformulier zonder medewerking van cliënt

tot stand komt, dan is cliënt toch aan dit eenzijdig opgemaakte inleveringsformulier gebonden.

17.3 Een auto wordt geacht te zijn ingeleverd op de dag dat PMB het getekende inleveringsformulier heeft ontvangen en over

de auto met haar uitrusting en de bijbehorende bescheiden kan beschikken. Tot dit moment blijft het risico bij cliënt en

blijft cliënt de leaseprijs verschuldigd. Dit is anders indien een auto total loss wordt verklaard. In dat geval geldt de

datum van de total loss verklaring als datum van inlevering.

17.4 Bij de inlevering wordt de auto gecontroleerd. Indien er onderdelen en/of bescheiden ontbreken, danwel andere schade

dan gewone gebruiksschade wordt geconstateerd, dan zal een door PMB aan te wijzen expert worden ingeschakeld om

de schade en/of de waardevermindering te taxeren. Cliënt is gehouden de getaxeerde schade en/of kosten van taxatie,

reparatie en/of vervanging aan PMB te vergoeden voor zover deze aan haar wordt doorberekend middels een factuur,

tenzij hieromtrent anders is overeengekomen in het kader van de leaseovereenkomst.

17.5 Het is ter beoordeling van PMB of niet-meegeleasde accessoires bij de inlevering van de auto mogen worden

weggenomen. Een belangrijk criterium dat hierbij gehanteerd wordt, is dat bij verwijdering geen schade aan de auto

wordt toegebracht. Van PMB kan nooit enige vergoeding gevraagd worden ter zake van niet verwijderde accessoires.

Kosten van een eventuele verwijdering van de accessoires komen altijd ten laste van cliënt. Indien de verwijdering van

accessoires een waardevermindering van de auto tot gevolg heeft, dan komt deze waardevermindering volledig voor

rekening van cliënt.

Artikel 18: HULPVERLENING

18.1 Tot de leaseovereenkomst behoort een regeling omtrent hulpverlening die voor elke auto geldt. De hulpverlening kan

worden ingeschakeld zoals dat is beschreven in de gebruikershandleiding.

Artikel 19: BESLAG EN MAATREGELEN VAN DERDEN

19.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal cliënt en/of berijder

hen terstond doen blijken van het eigendomsrecht van PMB en zal hij en/of de berijder PMB daarvan binnen

vierentwintig uur in kennis stellen en -zo nodig- zelf voorzieningen daartegen treffen.

19.2 PMB zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen -na voorafgaand overleg ook

ten name van cliënt- kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van cliënt zijn, tenzij de

aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid, welke uitsluitend aan PMB is toe te rekenen. Cliënt zal

Paraaf PMB: Pagina 8 van 8 Paraaf cliënt:

de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan PMB voldoen. Indien de auto langer dan een maand uit

de macht van cliënt mocht zijn (buiten toedoen van PMB) zal cliënt aan PMB de boekwaarde van de auto op haar eerste

verzoek vergoeden, onverminderd de overige rechten van PMB.

Artikel 20: HOOFDELIJKHEID

20.1 Indien met cliënt meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn al deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden als

medeschuldenaren en gehouden tot volledige nakoming van alle verplichtingen welke op de cliënt rusten ingevolge alle

bepalingen van de leaseovereenkomst.

Artikel 21: DIVERSEN

21.1 PMB is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien PMB daartoe verhinderd is als gevolg van een

omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van PMB, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het

verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van PMB.

21.2 Wanneer een artikel van de hoofdovereenkomst en/of van de Voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig

verklaard zal worden, of anderszins onverbindend verklaard zal worden, blijven de overige artikelen onverkort van

kracht.

21.3 Het is aan cliënt niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit enige hoofdovereenkomst danwel leaseovereenkomst

aan een derde over te dragen, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming van PMB.

21.4 Voor alle aan hem te richten mededelingen kiest cliënt domicilie op het in de hoofdovereenkomst genoemde adres van

cliënt. PMB dient van iedere adreswijziging van cliënt door middel van een aan PMB gericht schrijven op de hoogte te

worden gesteld.

21.5 De voorwaarden kunnen te allen tijde door PMB worden gewijzigd. De eventuele wijziging van de Voorwaarden zal geen

gevolgen hebben voor de leaseovereenkomsten die op het moment van wijziging van de Voorwaarden nog niet zijn be

ëindigd.

21.6 Onverminderd artikel 7.4 kunnen de verzekerings(polis)voorwaarden en tarieven te allen tijde door PMB en/of de

verzekeraar worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen van de tarieven zullen met cliënt worden verrekend of afgerekend

als bepaald in de Voorwaarden.

21.7 Indien een regeling, vermeld in de hoofdovereenkomst, afwijkt van het bepaalde in de Voorwaarden dan prevaleert de

regeling in de hoofdovereenkomst. Indien een regeling, vermeld in het bestelopdracht leasecontract, afwijkt van het

bepaalde in de hoofdovereenkomst en/of de Voorwaarden, dan prevaleert de bestelopdracht leasecontract.

21.8 Indien PMB cliënt een of meerdere keren niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen toestaat, cliënt een of

meerdere keren uitstel van betaling verleent of indien PMB een of meerdere keren geen gebruik maakt van zijn

(overige) rechten of bevoegdheden jegens cliënt, ontstaat in het vervolg van de uitvoering van de hoofdovereenkomst

en/of enige leaseovereenkomst nimmer een recht van cliënt op niet tijdige nakoming of uitstel van betaling en kan

cliënt zich jegens PMB niet beroepen op afstand van recht of rechtsverwerking.

21.9 Op de leaseovereenkomst (waaronder de rechten en plichten uit hoofde van de hoofdovereenkomst, de bestelopdracht

leasecontract, het afl everformulier leaseauto, de gebruikershandleiding en de Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de leaseovereenkomst mochten ontstaan, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 22: AANVULLENDE ZEKERHEDEN

22.1 Cliënt is ten alle tijde verplicht om op eerste verzoek van PMB aanvullende of vervangende zekerheden, alles in de

ruimste zin des woords, te verschaffen ter zake van al hetgeen PMB van cliënt te vorderen heeft en/of zal krijgen uit

hoofde van de tussen partijen gesloten hoofd- en leaseovereenkomst(en) en/of overeenkomsten die uit deze

overeenkomst(en) voortvloeien.

Artikel 23: PANDCLAUSULE

23.1 De auto kan door PMB zijn of worden verpand aan een derde, tot zekerheid van betaling van hetgeen zij van PMB te

vorderen heeft of te eniger tijd mocht hebben te vorderen uit hoofde van enige overeenkomst. Niettegenstaande het

bestaan van de hoofdovereenkomst en enige leaseovereenkomst zal cliënt de auto op eerste verzoek aan deze der de

afgeven, zonder dat hij zich daarbij op enig retentierecht zal kunnen beroepen, indien en zodra de derde als pand

houder(s) afgifte van de auto zal vorderen op grond van het niet of niet stipt nakomen van de verplichtingen van PMB

jegens de derde. Afgifte zal alsdan dienen te geschieden ten kantore van de derde. Indien de derde afgifte van de auto

mocht vorderen, op grond zoals hierboven bedoeld, zal de betreffende leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn

ontbonden. Indien evenwel de derde erin mocht slagen (aan cliënt aantoonbaar) de eigendom van de auto te

verkrijgen en derde de leaseovereenkomst zou willen continueren, dan zal cliënt met de derde een leaseovereenkomst

voor het restant van de looptijd en onder gelijkluidende condities sluiten. Hetgeen hiervoor is bepaald kan noch door

cliënt, noch door PMB, noch door derde worden herroepen. Derde machtigt hierbij PMB onherroepelijk om namens haar

deze voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Gelezen en voor akkoord ondertekend:

namens ProMobility namens cliënt

op: op:

(handtekening) (handtekening)

naam: naam:

3e veld content